معدن زیرزمینی کوشک یکی از بزرگترین معادن زیرزمینی ایران محسوب می گردد که درحال حاضراستخراج سنگ معدنی از آن بصورت مکانیزه صورت می گیرد.
روش استخراج کنونی معدن زیرزمینی کوشک روش ساب لول استوپینگ Sub level stoping می باشد.
معدن زیرزمینی کوشک دارای بیش از ۴۴۰۰۰مترتونل درطبقات مختلف برای اهدافی چون تونل یاراههای دسترسی به ماده معدنی ،حفرتونل بمنظوراکتشاف ماده معدنی،احداث طبقات استخراجی و……..می باشد.


بارگیری درداخل معدن توسط اسکریپرولدرهای L.H.D وباربری درمعدن توسط واگن ولکوموتیو انجام می شود.درمعدن زیرزمینی کوشک جهت هدایت موادمعدنی ازافقهای پایین به شیب اصلی جهت حمل به سطح زمین از چاه قائم کور که ازافق ۹۰_ تا۲۰۰_ حفرواحداث گردیده استفاده می شود.
حمل مواد ازمعدن به سطح زمین ازطریق تونل شیبداراصلی بطول ۳۴۲متر بازاویه ۲۱درجه وتوسط دوواگن بصورت تعادلی( رفت وبرگشتی) باظرفیت اسمی ۶تن توسط جرثقیلی باقدرت ۳۵KW انجام می شود.