گزارشات مالی

لیست گزارشات مالی به تفکیک سال

۱۴۰۱

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشاهده

صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشاهده

۱۴۰۰

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مشاهده

صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مشاهده

۱۳۹۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مشاهده

صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

مشاهده

۱۳۹۸

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مشاهده

صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مشاهده