.شرکت معادن بافق در سالهای مختلف موفق به کسب جوایز و گواهینامه های متعدد از منابع معتبر گردیده است، این شرکت همچنین موفق به دریافت گواهی های بین المللی iso9001 – iso14001 -HSAS18001 و همچنین گواهینامه بین المللی HSE گردیده است.

ایزو۹۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱ استانداردی بین المللی است که الزامات مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت(QMS) یک سازمان ارائه می کند. این قسمتی از خانواده ی استاندارد های منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) است که اغلب به نام “سری ایزو ۹۰۰۰” یا “خانواده ایزو ۹۰۰۰” اشاره می شود. به همین دلیل ممکن است از تامین کننده ی خود جملات “دارای گواهینامه ی ایزو ۹۰۰۰” یا “ایزو ۹۰۰۰ مطابق با سیستم مدیریت کیفیت” را می شنوید. این یعنی سیستم مدیریت کیفیتی آنها مطابق الزامات ایزو ۹۰۰۱ است، تنها استانداردی در خانواده ی ایزو که می توان از آن در سنجش میزان مطابقت استفاده کرد.