شرکت معادن بافق (سهامی عام) درتاریخ ۱۶خرداد ماه سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وطی شماره ۱۰۷۲۵مورخ ۱۸ خردادماه ۱۳۴۵دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران وطی شماره ۵۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بافق به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، درحال حاضر مرکز اصلی شرکت استان یزد-شهرستان بافق – کیلومتر ۴۵ محور بافق ـ بهاباد می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از اکتشاف واستخراج وبهـره برداری از معـدن سرب وروی کوشک وتجزیه مواد معدنی وعملیات بازرگانی شامل واردات، صادرات وتوزیع وفروش فرآورده ها و ماشین آلات معدنی و بموجب رای مورخ ۱۳۴۵/۷/۳ شورای عالی معادن اجازه بهره برداری از معدن سرب و روی کوشک که قبلا از سال ۱۳۳۷ بمدت بیست سال به شرکت صنعتی و معدنی ایرانـی (سهامی خاص) واگذار شده بود به شرکت معادن بافق منتقل و طی پروانه بهره برداری شماره ۹۳۷۲ر۱۰۰ مـورخ ۱۳۶۷/۳/۱۹ بمدت ده سال دیگر تمدید ومجددا پروانه بهـره برداری شماره ۴۰۱-۵۴۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۸ بمدت بیست سال از تاریخ ۱۳۷۸/۳/۲۷ بنام شرکت معادن بافق صادر گردیده.

 فعالیت فرعی :
مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهایی که موضوع آنها با موضوع مطروحه در بندهای فوق منطبق باشد از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود بطوریکه شرکت بتواند به کلیه عملیات فنی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم یا تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت کند .