معرفی شرکت

شركت معادن بافق (سهامي عام) به شناسه ملی 10840008904 درتاريخ 16خرداد ماه سال 1345 به صورت شركت سهامـي خاص تاسيس شده وطي شماره 10725مورخ 18 خردادماه 1345 دراداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران وطي شماره 57 مورخ 1372/5/14 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بافق و طی شماره 2230مورخ 1400/03/17در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یزدبه ثبت رسيده است. شركت در تاريـخ 1370/3/21 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 1375/12/20 در بورس اوراق بهـادار تهران پذيرفته شده است، درحال حاضر شرکت جزو شرکتهای فرعی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (شرکت نهایی) میباشد و مركز فعالیت اصلي شركت معدن سرب و روي كوشك واقع در كيلومتر 45 محور راه بافق ـ بهاباد دركنار روستاي كوشك ميباشد.