فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی :

شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از اکتشاف واستخراج وبهـره برداری از معـدن سرب وروی کوشک وتجزیه مواد معدنی وعملیات بازرگانی شامل واردات، صادرات وتوزیع وفروش فرآورده ها و ماشین آلات معدنی و بموجب رای مورخ ۱۳۴۵/۷/۳ شورای عالی معادن اجازه بهره برداری از معدن سرب و روی کوشک که قبلا از سال ۱۳۳۷ بمدت بیست سال به شرکت صنعتی و معدنی ایرانـی (سهامی خاص) واگذار شده بود به شرکت معادن بافق منتقل و طی پروانه بهره برداری شماره ۹۳۷۲ر۱۰۰ مـورخ ۱۳۶۷/۳/۱۹ بمدت ده سال دیگر تمدید ومجددا پروانه بهـره برداری شماره ۴۰۱-۵۴۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۸ بمدت بیست سال از تاریخ ۱۳۷۸/۳/۲۷ بنام شرکت معادن بافق صادر گردید و آخرین پروانه صادره از وزارت صنعت معدن و تجارت به مدت 25 سال تا تاریخ 28 فروردین ماه 1425 دارای اعتبار میباشد.

فعالیت فرعی :

مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهایی که موضوع آنها با موضوع مطروحه در بندهای فوق منطبق باشد از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود بطوریکه شرکت بتواند به کلیه عملیات فنی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم یا تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت کند .