آگهی دعوت مجمع عادی عمومی شرکت معادن بافق
تاریخ : شنبه، 17 تیر، 1396
موضوع : خبرها


                  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

              شرکت معادن بافق (سهامی عام) شماره ثبت 57 و شناسه ملی 108400089

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت 57 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 25/4/1396 ساعت 9 الی 11 صبح به نشانی تهران یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان شانزدهم - پلاک 10 طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

5 - تعیین حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره

6- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است.

 

                                                                                                                       هیأت مدیره

منبع این مقاله : شركت معادن بافق (سهامي عام)
bmc.co.ir

آدرس این مطلب :
bmc.co.ir/article20.html