شركت معادن بافق (سهامي عام) درتاريخ 16خرداد ماه سال 1345 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده وطي شماره 10725مورخ 18 خردادماه 1345دراداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران وطي شماره 57 مورخ 1372/5/14 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي بافق به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ 1370/3/21 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 1375/12/20 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است، درحال حاضر مركز اصلي شركت استان یزد-شهرستان بافق – كيلومتر 45 محور بافق ـ بهاباد مي باشد.

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از اكتشاف واستخراج وبهـره برداري از معـدن سرب وروي كوشك وتجزيه مواد معدني وعمليات بازرگاني شامل واردات، صادرات وتوزيع وفروش فرآورده ها و ماشين آلات معدني و بموجب راي مورخ 1345/7/3 شوراي عالي معادن اجازه بهره برداري از معدن سرب و روي كوشك كه قبلا از سال 1337 بمدت بيست سال به شركت صنعتي و معدني ايرانـي (سهامي خاص) واگذار شده بود به شركت معادن بافق منتقل و طي پروانه بهره برداري شماره 9372ر100 مـورخ 1367/3/19 بمدت ده سال ديگر تمديد ومجددا پروانه بهـره برداري شماره 401-5406 مورخ 1378/9/28 بمدت بيست سال از تاريخ 1378/3/27 بنام شركت معادن بافق صادر گرديده.

 فعالیت فرعی :
مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهایی که موضوع آنها با موضوع مطروحه در بندهای فوق منطبق باشد از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود بطوریکه شرکت بتواند به کلیه عملیات فنی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم یا تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت کند .